ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารที่มีราคาแพง

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี 1 และ 2 และอีก 1 ใน 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ มีเพียงโรงเรียนหนึ่งแห่งในจังหวัดอ่างทองเท่านั้นที่ได้รับข้อกล่าวหาดังกล่าวจนจบ ในฐานะที่เป็นมาตรการเชิงรุกบุนรรักษ์ได้สั่งให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตรวจสอบขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณกลางวัน

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการธีระเกียรติจรีเส็เขตสินทูลได้ลงนามในบันทึกเหตุการณ์กลางวันเพื่อให้แน่ใจว่างบประมาณกลางวันถูกต้องและโปร่งใส บุญร้องกล่าวว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารที่มีราคาแพงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับสเปรย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข เขาอ้างถึงนโยบายของสปป. เพื่อส่งเสริมการปลูกผักและเลี้ยงปลาและไก่ในโรงเรียนในชนบทเพื่อช่วยให้ต้นทุนอาหารต่ำซึ่งโรงเรียนหลายแห่งกำลังทำอยู่ เขาแนะนำว่าควรให้ชุมชนสนับสนุนโดยการขายผลผลิตที่ผลิตในท้องถิ่นให้กับโรงเรียนในราคาที่ต่ำ